czwartek, 03 wrzesień 2015 09:32

Dokument regulujący udział uczniów w projekcie programu Erasmus+ Wyróżniony

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dokument regulujący udział uczniów w projekcie programu Erasmus+

 

I. Tytuł i cele projektu

a. Oryginalny tytuł projektu: „Natural Spaces: Entrepreneurial Green Europe”, w tłumaczeniu: „Zasoby Naturalne: Przedsiębiorcza Zielona Europa”. Będziemy zakładać przedsiębiorstwo, które jest nastawione na zatrudnianie, jest ekologiczne i wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego.

b. Projekt ten ma na celu zwiększenie szans młodych ludzi w społeczeństwie. Ma się on przyczynić do poprawy umiejętności, które będą młodym ludziom potrzebne do osiągnięcia sukcesów w Europie2020 i które ułatwią im dostęp do lepszej pracy bez względu na płeć, lokalizację geograficzną czy pochodzenie społeczne. Celem jest, by uczniowie byli bardziej obeznani z rynkiem pracy, polepszali swoje umiejętności w zakresach takich jak: przedsiębiorczość, języki obce, kompetencje informatyczne i międzykulturowe. Rozwój ten ma się dokonać poprzez wielodyscyplinarne podejście i innowacyjne praktyki mające na celu zaspokojenie potrzeb tych grup docelowych, których ten projekt dotyczy - tak zwanego pokolenia „milenijnego”.

II. Zasada dobrowolności udziału w projekcie oraz zasady udziału

a. W projekcie udział biorą uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny.

b. Uczniowie muszą wywiązywać się z powierzonych zadań w wyznaczonym terminie.

c. Przynależność do grupy projektowej wiąże się ze staraniami, zaangażowaniem i pracą uczniów na rzecz osiągania celów projektu. Do grupy projektowej należeć mogą uczniowie pragnący rozwijać swoje umiejętności językowe (posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie podstawowym lub wyższym), przyrodniczo-ekologiczne, informatyczne oraz chcący rozwijać wiedzę na temat krajów partnerskich (Grecja, Hiszpania, Włochy).

III. Kryteria wyboru uczniów

a. Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w dwóch turach:

Pierwsza odbędzie się w lutym roku szkolnego 2015/16 i wybranych zostanie 12 uczniów z klas pierwszych. Każdy uczeń klasy pierwszej może wtedy zgłosić chęć udziału w projekcie.

Druga tura odbędzie się w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/17 i wybranych zostanie 6 uczniów z klas pierwszych. Każdy uczeń klasy pierwszej  może wtedy zgłosić chęć udziału w projekcie.

b. O przyjęciu do zespołu decydują przede wszystkim: aktywność ucznia w szkole i poza nią, wysoka kultura osobista oraz sumienność w wypełnianiu obowiązków szkolnych.

c. Zostanie utworzona lista rezerwowa uczniów chętnych do udziału w projekcie.

IV. Decyzja o składzie grupy projektowej 

Decyzję o składzie grupy projektowej podejmuje koordynator wraz z innymi nauczycielami zaangażowanymi w projekt po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Koordynator może poprosić wychowawców o wydanie opinii o kandydatach.

V. Informacja o zgodzie rodziców na udział w projekcie

Rodzice uczniów zaangażowanych w projekt wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie. Przygotowanie takiego dokumentu należy do obowiązków koordynatora.

VI. Czas i formy realizacji

a. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez koordynatora projektu lub innych nauczycieli zaangażowanych w projekt w terminach ustalonych z opiekunem, doraźnie w miarę potrzeb. Uczniowie najczęściej będą pracować w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (np. przed lekcjami lub po ich zakończeniu, w ferie, dni wolne od zajęć dydaktycznych). Niektóre zadania projektu mogą być realizowane w trakcie zajęć lekcyjnych.

b. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem pracując grupowo lub indywidualnie, zazwyczaj samodzielnie, a nauczyciele przyjmują rolę doradców.

c. Dopuszcza się komunikację e-mailową poprzez e-dziennik z rodzicem/opiekunem ucznia celem realizacji zadań.

d. W czasie realizacji projektu uczniowie będą przyjmować partnerów z zagranicy u siebie w domu. Każdy uczestnik projektu z listy głównej jest zobowiązany przyjąć partnera. W wyjątkowych przypadkach może wystąpić konieczność przyjęcia partnerów przez uczniów będących na liście rezerwowej.

VII. Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach

a. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy przyjmują dziecko z zagranicy, zobowiązują się, w tym pisemnie, do zapewnienia uczniowi nieodpłatnej opieki oraz niezbędnych warunków pobytu, w szczególności: samodzielnego miejsca do spania, wyżywienia, transportu do/ze szkoły lub innych punktów spotkań uczestników oraz poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości. Przygotowanie dokumentu na piśmie należy do obowiązków koordynatora.

VIII. Zasady udziału uczniów wyjeździe zagranicznym

a. Skład grup wyjeżdżających za granicę zostanie ustalony na zebraniu po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczniowie z pierwszej tury rekrutacyjnej wyjadą do Hiszpanii i Włoch, a uczniowie z drugiej tury wyjadą do Grecji.

b. Uczeń będący kandydatem do wyjazdu musi posiadać: aktualny paszport lub dowód tymczasowy oraz pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd zagraniczny. Przygotowanie dokumentu na piśmie należy do obowiązków koordynatora.

c. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny, rodzice ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi przez szkołę na ten wyjazd.

d. Uczniowie biorący udział w wyjeździe są zobligowani do nadrobienia zaległości przedmiotowych zaraz po powrocie.

IX. Aspekt finansowy projektu

a. Podstawowe źródło dofinansowania działań projektowych to Komisja Europejska. Grant przekazany przez Agencję Narodową głównego koordynatora projektu wynosi łącznie 19.430 EUR. Wszystkie formy finansowania reguluje umowa finansowa: GRANT AGREEMENT for Project with multi-beneficiaries under the ERASMUS+ Programme NATURAL SPACES: ENTREPRENEURIAL GREEN EUROPE. Numer Umowy: 2015-1-ESO1-KA201-015887

b. Dodatkowe źródła dofinansowania mogą zapewnić rodzice lub sponsorzy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Środki te przeznaczone będą na te przedsięwzięcia realizowane podczas wizyty partnerów w Polsce, które nie są wpisane w cele projektu.

c. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia wyżywienia lub pokrycia kosztów prowiantu na czas podróży dziecka między domem rodzinnym a domem rodziny goszczącej (pierwszy dzień wyjazdu i ostatni dzień wyjazdu - w przypadku braku prowiantu od rodziny goszczącej).

d. Rodzice mogą dać swoim dzieciom „kieszonkowe” na wyjazd zagraniczny.

e. Jeżeli zaistnieje możliwość dodatkowego zwiedzania w czasie wyjazdu zagranicznego, które nie jest wpisane w cele projektu, wówczas rodzice zobowiązują się do pokrycia kosztów, tj. biletów wstępu, ewentualnego zakwaterowania, przejazdów czy wyżywienia.

X. Data obowiązywania

Projekt "Natural Spaces: Entrepreneurial Green Europe" realizowany jest od 1 IX 2015 do 31 VIII 2018 r.

XI. Skreślenie z listy uczestników projektu

Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających postanowienie/postanowienia niniejszego regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe.

a. Koordynator, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

b. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

Czytany 2576 razy Ostatnio zmieniany sobota, 20 luty 2016 11:01