środa, 30 kwiecień 2014 16:23

Matura 2014 Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

MATURA 2014

 

 Na egzaminie obowiązuje strój galowy.

 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie,  ok. 30 minut przed egzaminem.

 Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

UWAGA: osoby skierowane przez OKE okazują również oryginał świadectwa ukończenia szkoły.

 Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej wg wewnątrzszkolnej listy – klasami.

 Zdający otrzymują imienne koperty z naklejkami z nadanym przez OKE indywidualnym kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr.

 Każdy zdający sprawdza poprawność cyfrowego zapisu nr PESEL, co potwierdza podpisem na liście OKE

UWAGA: ewentualny błąd w nr PESEL zdający koryguje na liście OKE oraz umieszcza na niej adnotację o stwierdzeniu błędu, po czym podpisuje listę.

 Naklejki z błędnym nr PESEL należy oddać członkowi ZN - w takiej sytuacji zdający wpisuje odręcznie swój prawidłowy nr PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem.

 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia/przerwania egzaminu.

UWAGA: Zdający nie wnoszą na salę egzaminacyjną okryć wierzchnich, torebek, napojów, słodyczy,  żadnych posiłków itp. – w salach na parterze są szatnie (s. 11-kl. 3a,3b; 14-3c,3d; 16-3e,3f). W dni  egzaminów absolwenci mogą  zaparkować samochody na terenie szkoły i skorzystać z wyznaczonych miejsc postojowych.

 Zdający mogą posiadać wyłącznie przybory do pisania długopis/pióro tylko z czarnym tuszem lub atramentem oraz przybory określone w komunikacie Dyrektora CKE:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie:

długopis/pióro tylko z czarnym tuszem lub atramentem

linijkę – matematyka, geografia

cyrkiel – matematyka

Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących pomocy:

 słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny;

 wybrane wzory matematyczne, tablice chemiczne, karta wybranych wzorów i stałych fizycznych;

kalkulator prosty - chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka (kalkulator prosty – umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia; można też obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb);

linijka – biologia, chemia, fizyka;

lupa – geografia, historia.

UWAGA: nie wolno wnosić ani używać korektora, ołówka czy gumki; praca pisana ołówkiem może ulec unieważnieniu.

 Egzamin (lub jego część) rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych.

UWAGA: osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

 Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z instrukcją dla zdającego oraz zakodować arkusz.

 Czas trwania egzaminu jest liczony od momentu zapisania go na tablicy.

 Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 Jeżeli zdający ukończy rozwiązywanie arkusza przed godziną określoną w harmonogramie – sygnalizuje ten fakt poprzez podniesienie ręki. Zanim zdający opuści salę, członkowie zespołu nadzorującego/komisji sprawdzają, czy arkusz został zakodowany i czy wypełniono kartę odpowiedzi.

 Na 10 minut przed upływem czasu przeznaczonego egzamin: Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę - dotyczy zadań zamkniętych z: j. obcych – p. podstawowy oraz p. rozszerzony w cz. II, matematyki – p. podstawowy, fizyki - p. podstawowy.

 Po upływie czasu przeznaczonego egzamin zdający odkładają na brzeg stolika swoje zamknięte arkusze egzaminacyjne, pamiętając o tym, aby były poprawnie zakodowane, pozostają na swoim miejscu i oczekują, aż członek zespołu nadzorującego sprawdzi poprawność kodowania oraz przeniesienie odpowiedzi na kartę i zezwoli na opuszczenie sali.

 

UWAGA: po zakończeniu egzaminu, zdający zwracają wszystkie tablice wzorów matematycznych/fizycznych/chemicznych, itp.

Czytany 8498 razy